• Wewnątrzszkolne zasady oceniania

   • Niniejsze Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania, zwane dalej WZO, zawierają szczegółowe zasady oceniania obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 1 im. St. Staszica w Złotowie.

    Podstawę prawną stanowi Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy (DZ. U. Nr 83, poz. 562), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach oraz Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.

    WZO2020.pdf

     

   • Program profilaktyczno-wychowawczy

   • Dobra szkoła – to przede wszystkim mądra szkoła.
    Niechaj w pracy wychowawczej wszyscy zaangażowani w nią ludzie, zarówno wierzący,
    jak i poszukujący i niewierzący poczują się związani najpiękniejszym zadaniem –
    cierpliwego i pełnego spokojnej mądrości ukazywaniu dojrzewającym ludziom,
    jak być człowiekiem naprawdę…

    Jan Paweł II

         Szkolny Program Profilaktyczno – Wychowawczy opracowano na podstawie wyników corocznej diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym potrzeb rozwojowych uczniów, w tym czynników chroniących i czynników ryzyka. Szkolny Program profilaktyczno – Wychowawczy tworzy spójną całość ze szkolnym zestawem programów nauczania– wspomaga on proces wychowawczy chroniąc przed rozpoznanymi zagrożeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Ochrona ta dokonuje się zarówno poprzez pomaganie wychowankowi w przeciwstawianiu się negatywnym naciskom czy tendencjom, jak i poprzez ułatwianie mu nabywania pozytywnych umiejętności życiowych.
      
    program_profilaktyczno_-_wychowawczy.pdf

 • Dokumenty do pobrania

   • Procedura bezpieczeństwa epidemiologicznego
   • Szkoła w zakresie swojego funkcjonowania, a szczególnie przy organizacji zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych oraz organizacji pracy pracowników jest zobowiązana uwzględnić szereg wytycznych przeciwepidemicznych rekomendowanych przez: Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej, które przede wszystkim zapewnią dzieciom, uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły bezpieczne warunki, w czasie epidemii związanej  z COVID-19.

    procedura_bhp.docx.pdf

     

     

   • Kalendarz roku szkolnego 2020/2021
   • KALENDARZ IMPREZ

    uroczystości, konkursów, projektów oraz

    działalności kół zainteresowań

    w roku szkolnym 2020/2021

    kalendarz_roku_szkolnego.pdf

     

     

   • Karta zgłoszenia do świetlicy
   • Świetlica w Jedynce  to nie tylko doskonałe miejsce do spędzania wolnego czasu przed i po lekcjach, ale też czas zdobywania nowych doświadczeń i cennych umiejętności. 

    Karta_zgloszenia_do_swietlicy.pdf

   • Karta zgłoszenia na obiady
   • Planując jadłospis kierujemy się zasadami prawidłowego żywienia dzieci i młodzieży w wieku szkolnym opracowanych przez Instytut Żywności i Żywienia Człowieka, uwzględniając sezonowości i różnorodność produktów. 

    KARTA_zgloszenia_dziecka_na_obiady.pdf

   • Sprawozdanie finansowe za 2021 rok